Urdiburdi!

urdiburdi!

urdiburdi!

Hmmm do I smell pot over there? :wink:

No, I don’t use drugs, only alcohol in weekends. It’s just gene_simmons on the chat with funny words :wink:

urdiburdi!

Originally posted by DoMiN8ToR
No, I don’t use drugs, only alcohol in weekends. It’s just gene_simmons on the chat with funny words :wink:

[EDIT]It´s not that at all ,it´s my dutch fellows with funny speaking…sounds definitly to me (that hasn´t graduated from my evening class in Dutch yet) as “urrdiburrdi-mischmasch,wekker bekker,doodiboodi” :~/gs.[/EDIT]Domi-say “suströmmings skiva med tunnbröd smörgÃ¥s och mandelpotatis? ;)”

Originally posted by DoMiN8ToR
urdiburdi!

Sounds like the Swedish Chef of the Muppets.

Originally posted by Mr. Belvedere
Sounds like the Swedish Chef of the Muppets.
Nope,it´s the Domichef of the#cdfreaks-int./gs.:bigsmile:

urdiburdi!
Surströmmingsskiva med tunnbrödssmörgås och mandelpotatis!

Hmmm…

What does it mean???

Usmuk degtris qsdok çugnè!

èÝëåôå íá áñ÷ßóù êáé åãþ óôá ÅëëçíéêÜ;

Originally posted by RedHatted
èÝëåôå íá áñ÷ßóù êáé åãþ óôá ÅëëçíéêÜ;

He, that doesn’t mean anything!!

The urdibudi revolution! /gs.

tee pe ka be naa be das

Mun maid. Dal mun gal manan nohkkat. Gulahalle /gs.

lekker…nu graag een vertaling want ik snap er de balle van

:bigsmile:

Originally posted by Namoh
He, that doesn’t mean anything!!
Åôóé íïìéæåéò … of course it does mean something, its just greek :stuck_out_tongue:

just use greek coding

Originally posted by Hemispasm
[B]Åôóé íïìéæåéò … of course it does mean something, its just greek :stuck_out_tongue:

just use greek coding [/B]

ÐÝóôá ñå Hemi…

Ôé ëåò, ôïõò âïìâáñäßæïõìå ìå ëßãá ÅëëçíéêÜ; Óôï êÜôù êÜôù äåí Ý÷ù ðïëõêáôáëÜâåé ôé ðáßæåôáé åäþ.

Say Cheese!?/gs.