The Orkutnizer’s Birthday wish

Happy birthday gene.

Cdfreaks Orkutnizer: gene_simmons celebrates his birthday today