Prestaties kabelmodem verbeteren?

Ik heb sinds kort een kabelverbinding via @home en ben eigenlijk niet tevreden over de snelheid. Downloaden gaat gemiddeld met 20 Kb en dat lijkt me erg traag als ik berichten van anderen lees over 200 Kb en meer. Bestaan er programma’s die de instellingen van een kabelmodem optimaliseren of moet ik bij mijn provider om raad vragen?

Misschien moet je ook eens op andere tijdstippen gaan testen.
Bijvoorbeeld op een zondag ochtend of 's nachts, dat scheelt behoorlijk in snelheid.
Het ligt ook aan de sites die je bezoekt en waar je vanaf download.
Als het een populaire site is dan weet je van tevoren al dat het downloaden rond 19:00 niet snel zal gaan.
Er zijn wel diverse programma’s die het downloaden wat sneller maken.
Zoals Download Accelerator Plus en Flashget.(ik ben er nog niet uit welke nu het beste is)
Deze openen meerdere verbindingen met de server waar je download op staat.
Ook kun je het surfen wat sneller maken.
Nu gebruik ik een paar tweaks.
Op www.speedguide.net kun je een tweak halen die voor jou een aantal register instellingen aanpast.
Dit is een ini file dus kun je kijken wat voor instellingen er veranderen…ook kun je daar een tweak halen die alles terug naar origineel zet.(erg handig voor mensen die liever niet in het register willen rotzooien)

weet iemand er nog meer? Heb een kabelverbinding van casema en daar download ik gemiddeld met 1 kb/s!!! dit is ook 's ochtends, 's avonds, altijd! heel klote dus

kingjw

Zo dat is dan wel een heeeele slechte verbinding…ik heb wel eens eerder gehoord dat casema slecht was, maar zo slecht…dat is niet normaal.
Ik zou contact opnemen met die helpdesk van hun…tenminste als die bereikbaar is.
Je kunt dan nog haast beter een gratis provider nemen met telefoontikken.

Ja een vriend van mij zit ook op Casema die heeft gewoon een max. van 6 kb per sec. wil je meer, dan moet je meer betalen (heeft een abbo van f60,- in de maand).
Ben ik toch wel blij dat ik Chello heb pfffff

Downloaden via @Home kan met 500 a 600 KB/s met wat registry tweaks en als je gebruik maakt van Download Accelarator www.downloadaccelarator.com

Upstream is @Home Begrensd tot 16KB/s, voor Chello is er een tweak om dit weg te werken…is er voor @Home ook 1 ?

Waar vind ik die tweaks voor chello ??
greetz Appie

<BLOCKQUOTE><font size=“1” face=“Verdana, Arial”>quote:</font><HR>Originally posted by Appie:
Waar vind ik die tweaks voor chello ??
greetz Appie
<HR></BLOCKQUOTE>

http://www.tweakers.net/

probeer deze script eens:
copieren, plakken in Wordpad, bewaren als set_rwin.vbs (nee nee, heeft niks met het I Love You virus te maken) en dan dubbelklikken.

REM OPTIMIZE REGISTRY FOR CABLE MODEM/DSL
REM COPYRIGHT 1999-2000 JOHN NAVAS, ALL RIGHTS RESERVED
REM MAY BE FREELY COPIED IF UNMODIFIED FOR PRIVATE NON-COMMERCIAL USE.
REM VERSION 1.20 (VISUAL BASIC SCRIPT)
REM Version history:
REM 1.0: Initial release
REM 1.01: Bug fixes and Windows auto-restart
REM 1.10: Added removal of ICS InternetMTU (as per Q230116)
REM 1.11: Increase NetTrans scan from 9 to 19
REM 1.20: Fixed SetReceiveWindow comparison logic
REM Added basic support for Windows NT
REM GLOBAL VARIABLES
TitleText = “Navas’ Registry Optimization for Cable Modem/DSL 1.20”
Set WshShell = Wscript.CreateObject(“Wscript.Shell”)
Set WshSysEnv = WshShell.Environment(“PROCESS”)
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
WinNT = False
DQ = Chr(34)
Changes = False
REM VERIFY A PROPER VERSION OF WINDOWS
CheckWindows()
REM MAKE SURE THAT I’M RUNNING IN A WINDOW UNDER CSCRIPT
LaunchCscript()
REM WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
Warning()
REM LOGIC SPECIFIC TO WINDOWS 9X (95/98) AND WINDOWS NT (NT/2000)
If (WinNT) Then
HandleWinNT()
Else
HandleWin9x()
End If

REM LOGIC SPECIFIC TO WINDOWS NT (NT/2000)
Sub HandleWinNT
REM Check Privileges
msg = “This script MUST be run with Administrator privilege!”
msg = msg & vbCr & “Are you SURE you want to proceed?”
opt = MsgBox(msg, vbExclamation+vbOKCancel+vbDefaultButton2, TitleText)
If (opt = vbOK) Then
Else
Wscript.Quit
End If
REM Set Receive Window
arg = “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpWindowSize”
While SetReceiveWindow(arg, “REG_DWORD”)
Wend
REM Last Message
If (Changes) Then
msg = “Changes will not take effect until you restart Windows!”
MsgBox msg, vbExclamation, TitleText
Else
MsgBox “No changes made.”, vbInformation, TitleText
End If
End Sub

REM LOGIC SPECIFIC TO WINDOWS 9X (95/98)
Sub HandleWin9x
REM Purge MaxMTU Values From The Registry If Permitted
PurgeMaxMTU()
REM Purge Internet Connection Sharing Value From The Registry If Permitted
REM For More Information See Microsoft Knowledge Base Q230116
PurgeInternetMTU()
REM Purge Values That Should Be Left At Defaults If Permitted
PurgeMSTCP(“PMTUDiscovery”)
PurgeMSTCP(“PMTUBlackHoleDetect”)
PurgeMSTCP(“DefaultTTL”)
PurgeMSTCP(“KeepAliveTime”)
PurgeMSTCP(“Tcp1323Opts”)
PurgeMSTCP(“SackOpts”)
PurgeMSTCP(“MaxDupAcks”)
PurgeMSTCP(“Parameters\Tcp1323Opts”)
PurgeMSTCP(“Parameters\SackOpts”)
PurgeMSTCP(“Parameters\MaxDupAcks”)
REM Set Receive Window
arg = “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\DefaultRcvWindow”
While SetReceiveWindow(arg, “REG_SZ”)
Wend
REM Last Message
If (Changes) Then
msg = “Changes will not take effect until you restart Windows!”
msg = msg & vbCr & “Restart Windows so that changes will take effect?”
opt = MsgBox(msg, vbQuestion+vbYesNo, TitleText)
if (opt = vbYes) Then RestartWindows()
Else
MsgBox “No changes made.”, vbInformation, TitleText
End If
End Sub

REM RESTART WINDOWS SO CHANGES WILL TAKE EFFECT
Sub RestartWindows
WshShell.Run(“rundll32.exe shell32.dll,SHExitWindowsEx 2”)
Wscript.Quit
End Sub

REM SET RECEIVE WINDOW
Function SetReceiveWindow(full, typ)
SetReceiveWindow = False
msg = "Current Receive Window: "
On Error Resume Next
data = WshShell.RegRead(full)
If (Err) Then
data = “-1”
msg = msg & “Windows default (8K)”
else
msg = msg & CStr(data)
End If
Wscript.Echo msg
msg = msg & vbCr & vbCr
msg = msg & “Recommended settings” & vbCr
msg = msg & “(where 0 means Windows default):” & vbCr & vbCr
msg = msg & "0 " & Chr(9) & “Dial-up modem” & vbCr
msg = msg & “32767” & Chr(9) & “Normal cable modem/DSL” & vbCr
msg = msg & “65535” & Chr(9) & “High latency cable modem/DSL” & vbCr
msg = msg & vbCr & “New setting:”
newdata = InputBox(msg, “Set TCP/IP Receive Window”, “32767”)
value = CLng(newdata)
If (newdata = “” Or value = CLng(data)) Then
Wscript.Echo “Not changed!”
Else
If (value = 0) Then
WshShell.RegDelete full
Changes = True
Wscript.Echo “Changed to Windows default (8K)”
ElseIf (value >= 512 And value <= 65535) Then
WshShell.RegWrite full, CStr(value), typ
Changes = True
Wscript.Echo "Changed to " + CStr(value)
Else
MsgBox “Error: Must be in the range of 512-65535!”, vbExclamation, TitleText
SetReceiveWindow = True
End If
End If
End Function

REM PURGE A GIVEN MAXMTU VALUE FROM THE REGISTRY IF PERMITTED
Sub PurgeMaxMTU
Wscript.Echo “Checking MaxMTU…”
For n = 0 to 19
value = Right(CStr(n+10000),4)
full = “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans” & value & “”
On Error Resume Next
data = WshShell.RegRead(full & “MaxMTU”)
If (Err) Then
Else
On Error Resume Next
desc = WshShell.RegRead(full & “DriverDesc”)
msg = "Found Registry entry for " & value & “(” & desc & “)=” & CStr(data) & vbCr
msg = msg & “Remove it? (Recommended)”
opt = MsgBox(msg, vbYesNo+vbQuestion, “NetTrans Cleanup”)
If (opt = vbYes) Then
WshShell.RegDelete(full & “MaxMTU”)
Changes = True
Wscript.Echo “Removed (as recommended).”
Else
Wscript.Echo “Not changed!”
End If
End If
Next
Wscript.Echo “Completed.”
End Sub

REM PURGE INTERNET CONNECTION SHARING VALUE FROM THE REGISTRY IF PERMITTED
REM FOR MORE INFORMATION SEE MICROSOFT KNOWLEDGE BASE Q230116
Sub PurgeInternetMTU
Wscript.Echo “Checking InternetMTU…”
full = “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General\InternetMTU”
On Error Resume Next
data = WshShell.RegRead(full)
If (Err) Then
Wscript.Echo “Not found. (OK)”
Else
msg = “Found Registry entry for (Internet Connection Sharing) InternetMTU”
msg = msg & vbCr
msg = msg & “Remove it? (Recommended for cable modem/DSL, NOT for dial-up)”
opt = MsgBox(msg, vbYesNo+vbQuestion, “InternetMTU Removal”)
If (opt = vbYes) Then
WshShell.RegDelete(full)
Changes = True
Wscript.Echo “Removed (as recommended).”
Else
Wscript.Echo “Not changed!”
End If
End If
End Sub

REM PURGE A GIVEN MSTCP VALUE FROM THE REGISTRY IF PERMITTED
Sub PurgeMSTCP(value)
full = “HKLM\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP” & value
Wscript.Echo "Checking " & value & “…”
On Error Resume Next
data = WshShell.RegRead(full)
If (Err) Then
Wscript.Echo “Not found. (OK)”
Else
msg = "Found Registry entry for " & value & “=” & CStr(data) & vbCr
msg = msg & “Remove it? (Recommended)”
opt = MsgBox(msg, vbYesNo+vbQuestion, “MSTCP Cleanup”)
If (opt = vbYes) Then
WshShell.RegDelete(full)
Changes = True
Wscript.Echo “Removed (as recommended).”
Else
Wscript.Echo “Not changed!”
End If
End If
End Sub

REM MAKE SURE THAT I’M RUNNING IN A WINDOW UNDER CSCRIPT
Sub LaunchCscript
n = InStr(UCase(Mid(WScript.FullName,Len(WScript.Path)+2)),“CSCRIPT”)
If (n = 0) Then
cmd = WshSysEnv(“COMSPEC”)
If (fso.FileExists(cmd)) Then
WshShell.Run(DQ & cmd & DQ & " /C CSCRIPT " & DQ & Wscript.ScriptFullName & DQ)
Else
MsgBox “Can’t find COMMAND processor (check COMSPEC)!”, vbCritical, TitleText
End If
Wscript.Quit
End If
End Sub

REM CHECK WINDOWS VERSION
Sub CheckWindows
Dim seg
On Error Resume Next
vkey = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CurrentVersion”
data = WshShell.RegRead(vkey)
if (data <> “”) Then
WinNT = True
seg = Split(data, “.”, -1, 1)
If (seg(0) <> 4 Or seg(1) > 0) Then
msg = “Windows NT version " & data & " is not supported by this script!”
MsgBox msg, vbCritical, TitleText
Wscript.Quit
End If
Else
vkey = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\VersionNumber”
data = WshShell.RegRead(vkey)
seg = Split(data, “.”, -1, 1)
If (seg(0) <> 4 Or seg(1) > 10) Then
msg = “Windows 9X version " & data & " is not supported by this script!”
MsgBox msg, vbCritical, TitleText
Wscript.Quit
End If
End If
End Sub

REM WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING
Sub Warning
msg = “This script removes unnecessary network settings from”
msg = msg & " your Registry and adjusts Receive Window for"
msg = msg & " optimal Internet performance." & vbCr & vbCr
msg = msg & “WARNING: THESE MODIFICATIONS MAY CAUSE SYSTEM HARM.”
msg = msg & " USE AT YOUR OWN RISK!" & vbCr & vbCr
msg = msg & “Are you SURE you want to proceed?”
opt = MsgBox(msg, vbExclamation+vbOKCancel+vbDefaultButton2, TitleText)
If (opt = vbOK) Then
Else
Wscript.Quit
End If
End Sub
REM END

Niet dat ik t niet vetrouw… ;o)
maareuhhh wat doet t ???
greetz Appie

Weet iemand hoe ik mijn prestaties van mijn kabelmodem kan verbeteren. Ik heb een Com21 modem en zit bij Eneco/Quicknet. Tot nu toe heb ik 60 k gehaald.

Grtz. CyberRoy

<BLOCKQUOTE><font size=“1” face=“Verdana, Arial”>quote:</font><HR>Originally posted by Appie:
Niet dat ik t niet vetrouw… ;o)
maareuhhh wat doet t ???
greetz Appie
<HR></BLOCKQUOTE>

Oude modme tweaks eruit halen in case dat er nog opstond van vroeger, dit vertraagt immers kabelmodem, en nieuwe tweaks erop zetten, andere waarden enzo

The_Matrix : [ code ]codehierzo[ /code ]
kan je ook gebruiken, dan ben je zeker dat ie nergens iets vernield door html of ubb code ofzo en heb je direct mooi klein lettertyp en niet word wrap erop

Ja allemaal mooi en aardig maar ik vertrouw het niet.
Nu weet ik nog niet hoe het werkt in de praktijk.
Beter als je de bron erbij zet…

Ik heb nu ook op dat tweakers.net gekeken en er een filetje van afgehaald maar 't helpt helemaal niks. weet iemand nog wat anders?(download acc. gebruik ik al(en dan nog 1 kb/sec, zielig toch?)

kingjw

k, dit is het een visual basic script dat wordt uitgevoerd voor gemak kan allemaal manueel ook maar is ff zoeke

bron : HIER

Iedereen bedankt!
De beste en meest uitgebreide documentatie/proggies vond ik toch wel op www.speedguide.net (thanx x-ceed).Misschien moeten anderen daar ook eens wat dingen uitproberen. Ik heb wat tweaks toegepast en vind dat het nu al een stuk beter gaat…

Kan iedereen melden dat die tweak hierboven bij redneck…prima werkt.
Ik had al een paar tweaks, ging al behoorlijk snel.
Nu deze geprobeerd, echt waar het gaat nog sneller.(wel eerst even het register naar origineel zetten)
Dus aanrader voor mensen met kabelmodem.

Ik weet niet wat voor verbinding jullie hebben, maar ik heb een 12 Mbit account, die inmiddels is verhoogd naar 15 Mbit/sec. en de downloadsnelheid op dit moment met een payserver account van NewsXS is 15 Mbit/sec ofwel 1870 Kbyte/sec. Dat betekent binnen 35 min. een DVD binnen.
Maar ja dat kost dan ook wel wat.
Overigens niets dan lof over Casema, altijd verbinding en er wordt niet geknepen, zoals bij andere providers.

Er kan veel veranderen in zeven jaar tijd.