Netbios scan.klachten v. telen

vbimport

#1

> Geachte,
>
> we hebben verschillende klachten ontvangen over Netbios-inbraken vanop uw
> account.
>
> Mag ik u wijzen op volgende voorwaarden:
>
> Netiquette
>
> 5.5 U verbindt zich ertoe de Internetdienst niet te gebruiken om een
> verbinding tot stand te brengen of om enig materiaal te verzenden,
> ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken waarvan het
> bestaan, de inhoud, het in bezit hebben, de verdeling of het gebruik
> beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, obsceen, grof, lasterlijk,
frauduleus(“DIT IS WEL NIET GEBEURD”)
> of misleidend is, inbreuk pleegt op auteursrechten of enige andere
> intellectuele eigendomsrechten, zakengeheimen of wetten inzake bescherming
> van het privéleven, een misdrijf uitmaken of een bevel van een rechtbank
of
> overheid overtreden, of op enige andere manier onwettig zijn.
> 5.6 Evenmin zal u de Internetdienst gebruiken om hinder, ongemakken,
terreur
> of nodeloze bezorgdheid te veroorzaken of om ongevraagde reclame of
> publiciteitsmateriaal te verzenden. In het algemeen zal u de
Internetdienst
> enkel gebruiken voor bonafide doeleinden en in overeenstemming met de
> aanvaarde gebruiksrichtlijnen van de netwerken verbonden aan onze
> Internetdienst en de Internet-Normen (“Netiquette”).
> 5.8 Telenet kan u specifieke instructies geven inzake het gebruik van ons
> Netwerk en onze Internetdienst wegens onder meer operationele,
kwaliteits-,
> wettelijke of veiligheidsredenen. Hieronder vallen richtlijnen betreffende
> gebruikslimieten, informaticacriminaliteit, onterechte trafiek e.d. Meer
> informatie hierover vindt u op de website www.telenet.be. U verbindt zich
> ertoe deze instructies op te volgen.
>
> 11. WANPRESTATIE, SCHORSING EN BEËINDIGING
> 11.2 Op dezelfde wijze kan Telenet, indien u de bepalingen schendt van
> artikel 3 (vergoedingen), artikel 4 (aansluiting van Eindapparatuur), 5.1
> t/m 5.8 (het gebruik van het Telenet Netwerk) of 10
> (niet-overdraagbaarheid), of indien u zich in staat van faillissement of
> staking van betaling bevindt of een schikking treft met uw schuldeisers of
> indien u een zware en/of herhaalde inbreuk maakt op gelijk welke van uw
> andere verplichtingen onder deze Overeenkomst, vanaf de tweede werkdag
> volgend op onze kennisgeving aan u, ofwel uw aansluiting op ons Netwerk
> schorsen tot u aan al uw verplichtingen voldoet ofwel de Overeenkomst
> automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
> beëindigen zonder opzegging of vergoeding.
> 11.3 Bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de
> overheid of het gerecht, kan Telenet uw aansluiting schorsen of de
> Overeenkomst automatisch en van rechtswege, zonder voorafgaande
> ingebrekestelling, beëindigen met onmiddellijke ingang. In dit geval
> ontvangt u een kennisgeving waarin wij de redenen daarvoor uiteenzetten.
De
> schorsing eindigt wanneer u al uw verplichtingen nakomt.
>
> een volgende overtreding resulteert in een uitsluiting van ons netwerk,
cfr

Zo die mannen kunnen ferm dreigen!!!
Wat kan ik ondernemen dat ze niet achter komen?Als ik nu een andere proxie gebruik ben ik dan save?
Of hoe kan ik deze mailkes nu voorkomen.Je kan wel zeggen stoppen met scannen maar dat is niet de bedoeling…


#2

> 5.6 Evenmin zal u de Internetdienst gebruiken om hinder, ongemakken, terreur of nodeloze bezorgdheid te veroorzaken of om ongevraagde reclame of publiciteitsmateriaal te verzenden. In het algemeen zal u de Internetdienst enkel gebruiken voor bonafide doeleinden en in overeenstemming met de aanvaarde gebruiksrichtlijnen van de netwerken verbonden aan onze Internetdienst en de Internet-Normen (“Netiquette”).

Juridisch is de enige manier om aan te tonen dat het scannen dat je doet geen hinder, ongemakken, terreur of nodeloze bezorgdheid veroorzaakt.

Het scannen om er misbruik van te maken is lame en is terecht dat ze dat aanpakken (maar dat is mijn persoonlijke mening).

Hoe je technisch gezien toch kunt scannen zonder gepakt te worden…moet je via een ander scannen, maar je laat altijd sporen na…de vraag is dan alleen, zijn zij goed genoeg om die sporen te traceren…


#3

scannen moet je gewoon in de bibliotheek of op school doen :slight_smile: krijg jij er tenminste geen last mee :slight_smile: :slight_smile:


#4

Originally posted by Da_Taxman

…de vraag is dan alleen, zijn zij goed genoeg om die sporen te traceren…

tax (L) xfiles?


#5

ik ga volledig accoord me xian
ofwel installeer je een proxy servertje

MaFd0n

btw als je iemand hacked laat altijd een briefje achter wat hij moet doen om niet meer hackable te zijn > mensen denke da ge ne brave zijt > gij ni in probleme

( ook nooit iet delete )


#6

klinkt wel heel ongeloofwaardig