LG GH22N/L Results & Discussion

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed [B]20X[/B]

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed[B] 22X[/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed [B]20X[/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed [B]22X[/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
[B]Burn Speed 20X[/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
[B]Burn Speed 22X[/B]

MAXELL PLUS Series DVD-R 8X ([B] TYG02[/B] ) White Inkjet Hub Printable
[B]Batch #GG007060 - 0619[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02 [/B]/ Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

SONY DVD-R 16X ( TYG03 ) [B]Batch #GH000135- 0604[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02 [/B]/ Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

SONY DVD-R 16X ( TYG03 ) [B]Batch #GH000135- 0604[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02 [/B]/ Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X