LG GH22N/L Results & Discussion

SONY DVD-R 16X ( TYG03 )
[B]Batch #GH000135- 0604[/B]
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

SONY DVD-R 16X ( TYG03 )
[B]Batch #GH000135- 0604[/B]
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

SONY DVD-R 16X ( TYG03 )
[B]Batch #GH000135- 0604[/B][B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed[B] 20X[/B]

SONY DVD-R 16X ( TYG03 )
[B]Batch #GH000135- 0604[/B][B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed[B] 22X[/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed [B]20X [/B]

Verbatim DVD+R 16X ( MCC004 ) CMC Made [B]New Packaging PAPA[/B] White Inkjet Hub Printable
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed [B]22X [/B]

SONY DVD+R 8X ( [B]YUDEN T02[/B] ) Accu Core
[B]Batch # TG001162 - 1217[/B]
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

SONY DVD+R 8X ( [B]YUDEN T02[/B] ) Accu Core
[B]Batch # TG001162 - 1217[/B]
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

HP DVD+R 8X ([B] CMC.MAG.E01 [/B]) Lightscribe v1.0
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

One More 4X
HP DVD+R 8X ([B] CMC.MAG.E01 [/B]) Lightscribe v1.0
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

SONY DVD+R 16X ( [B]SONY D21[/B] ) MIT
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X

SONY DVD+R 16X ( [B]SONY D21[/B] ) MIT
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 8X

SONY DVD+R 16X ( [B]SONY D21[/B] ) MIT
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 12X

SONY DVD+R 16X ( [B]SONY D21[/B] ) MIT
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 16X

SONY DVD+R 16X ( [B]SONY D21[/B] ) MIT
[B]LG GH22NP20 1.03[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
[B]Burn Speed 20X [/B]

Verbatim DVD-R 16X ( MCC 03RG20 ) CMC Made [B]New Packaging MAP6[/B]
[B]LG GH22NS30 v1.02[/B] / Nero CD/DVD Speed 4.7.7.16
Burn Speed 4X