code ýÌå¿´ÖлªÍø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ü¶à

kan iemand deze codetaal vertalen

ÐÂÎÅ¡¡×¨ÌⱨµÀ¡¡ÖйúÐÂÎÅ¡¡¹ú¼ÊÐÂÎÅ¡¡Í¼Æ¬ÐÂÎÅ¡¡Ê±ÊÂÂþ»­¡¡±¨¿¯Í·Ìõ¡¡Ãâ·ÑÐÂÎÅ´úÂë
ÌåÓý¡¡¹úÄÚ×ãÇò¡¡¹ú¼Ê×ãÇò¡¡ÀºÇòµØ´ø¡¡Í¼Æ¬´«Çé¡¡ÆåÅÆÌìµØ¡¡ÖйúÖ®¶Ó¡¡È«Ã÷ÐÇÖÜÄ©Ìؼ­
ÎÄ»¯¡¡ÊÀ˵ÐÂÓï¡¡ÖлªÊéÔ·¡¡ÒÕÊõÎę̀¡¡ÊÀ½çÎÄ»¯¡¡Öлª´«Æ桡ѻƬõ¹å¡¡ÊÀ½çÀñÒÇÎÄ»¯
½ÌÓý¡¡Ý¼Ý¼Ð£Ô°¡¡ÄÐÉúÅ®Éú¡¡ÒÆÃñÁôѧ¡¡¿¼ÊÔ´óÈ«¡¡¿¼ÑÐ֮·¡¡ÕÐƸÇóÖ°¡¡GÍÐÒ»×å¡¡¸ß¿¼Ìâ¿â
²Æ¾­¡¡²Æ¾­ÐÂÎÅ¡¡Ñ¡¹ÉÌìµØ¡¡Ö¤È¯Í¶×Ê¡¡Íâ»ãÖÐÐÄ¡¡»ù½ð¹Û²ì¡¡ÆÚ»õÊг¡¡¡Íâ»ãÅƼۡ¡²Æ¾­ÖÜ¿¯
ÉÌó¡¡¹©ÇóÐÅÏ¢¡¡ÆóÒµ´óÈ«¡¡²úÆ·Õ¹¹Ý¡¡ÕÐÉÌÒý×Ê¡¡ÊÀ¼Í¹Û²ì ÊÀ¼Íµµ°¸¡¡ÃλÃÄÞÉÑ¡¡
¿Æ¼¼¡¡¿Æ¼¼¶¯Ì¬¡¡Ó²¼þ¹ã³¡¡¡ÍøÂç½ÌÊÒ¡¡Òƶ¯Ê±´ú¡¡ÍøÂç³åÀË¡¡¿Æѧ²©ÀÀ¡¡ÊÖ»úÁåÉù¡¡»°Ëµ»úÆ÷ÈË
½¡¿µ¡¡ÐÔ°®ÌìµØ¡¡½¡ÉíÃÀÈÝ¡¡ÐÄÀí´óÈ«¡¡DINK±ÜÔб¦µä¡¡ÄÐÐÔ½¡¿µ¡¡ÐÄÀí²âÊÔ¡¡ËÜÉí¼õ·Ê¾ãÀÖ²¿
¾üÊ¡¡¾üÊÂÇ鱨¡¡¾üÊÂͼ¿â¡¡Ê·º£ÑÌÔÆ¡¡ÎäÆ÷×°±¸¡¡ÆÀÂÛ¾«Ñ¡¡¡ÖªÊ¶Ô°µØ¡¡ÊÀ½çº½Ä¸Í¼Æ¬
ÓÎÏ·¡¡ÐÂÎſ챨¡¡ÓÎÏ·¿´Ì¨¡¡Èȵã×·×Ù¡¡¹¥ÂÔÃؼ¼¡¡ÏÂÔØÖ¸ÄÏ¡¡Ê¯Æ÷ʱ´úרÌâ¡¡
ÂÃÓΡ¡ÉñÃصشø¡¡×ÔÖúÂÃÓΡ¡ÂÃÐÐÊּǡ¡ÂÃÓÎͼ²á¡¡¾Æµê²éѯ¡¡ÂÃÓÎÏß·¡¡ÒìÓò·çÇé¡¡ÂÃÓθÐÎò
ÓéÀÖ¡¡ÓéÀÖÐÂÎÅ¡¡Ó°ÊÓ³¤ÀÈ¡¡Á÷ÐÐʱÉС¡Æ¯ÁÁÅ®ÈË¡¡Ðǹâ²ÓÀá¡ÒôÀÖÌìµØ¡¡Fans»¥¶¯Óª¡¡¿ªÐÄʱ¿Ì
µØ·½Õ¾µ¼º½
¹úÖÐÍø¡¡ÓéÀÖÌìµØ¡¡·Ç³£ÉçÇø¡¡ÍøÉ϶©Æ±¡¡¡¡¡¡ÉϺ£Õ¾¡¡Ä¦µÇÉϺ£¡¡·¿²úƵµÀ¡¡²Æ¾­ÆµµÀ
¹ãÖÝÕ¾¡¡Çé¸ÐÓÐÔ¼¡¡ÎåÑò¹«Éç¡¡¹ãÖÝÖ¸ÄÏ¡¡¡¡¡¡ÄϾ©Õ¾¡¡Í¨ ÉÌ Â¥¡¡ÂÉ Ê¦ ÐС¡×¨ Âô ³¡
ÌرðÍƼö£º¾º±êÅÄÂôÖÐÐÄ¡¡ÍøÉϹºÎïÉ̳ǡ¡È«¹úÍø°ÉÍøÓÑÖ®¼Ò¡¡ÖлªÃûÈËÔÚÏß¡¡´ó»°Î÷ÓÎÍêÈ«°

ALVAST BEDANKT MIL@MIL

Natuurlijk, er staat: :wink:

ÐÂÎÅ¡¡×¨ÌⱨµÀ¡¡ÖйúÐÂÎÅ¡¡¹ú¼ÊÐÂÎÅ¡¡Í¼Æ¬ÐÂÎÅ¡¡Ê±ÊÂÂþ»­¡¡±¨¿¯Í·Ìõ¡¡Ãâ·ÑÐÂÎÅ´úÂë
ÌåÓý¡¡¹úÄÚ×ãÇò¡¡¹ú¼Ê×ãÇò¡¡ÀºÇòµØ´ø¡¡Í¼Æ¬´«Çé¡¡ÆåÅÆÌìµØ¡¡ÖйúÖ®¶Ó¡¡È«Ã÷ÐÇÖÜÄ©Ìؼ­
ÎÄ»¯¡¡ÊÀ˵ÐÂÓï¡¡ÖлªÊéÔ·¡¡ÒÕÊõÎę̀¡¡ÊÀ½çÎÄ»¯¡¡Öлª´«Æ桡ѻƬõ¹å¡¡ÊÀ½çÀñÒÇÎÄ»¯
½ÌÓý¡¡Ý¼Ý¼Ð£Ô°¡¡ÄÐÉúÅ®Éú¡¡ÒÆÃñÁôѧ¡¡¿¼ÊÔ´óÈ«¡¡¿¼ÑÐ֮·¡¡ÕÐƸÇóÖ°¡¡GÍÐÒ»×å¡¡¸ß¿¼Ìâ¿â
²Æ¾­¡¡²Æ¾­ÐÂÎÅ¡¡Ñ¡¹ÉÌìµØ¡¡Ö¤È¯Í¶×Ê¡¡Íâ»ãÖÐÐÄ¡¡»ù½ð¹Û²ì¡¡ÆÚ»õÊг¡¡¡Íâ»ãÅƼۡ¡²Æ¾­ÖÜ¿¯
ÉÌó¡¡¹©ÇóÐÅÏ¢¡¡ÆóÒµ´óÈ«¡¡²úÆ·Õ¹¹Ý¡¡ÕÐÉÌÒý×Ê¡¡ÊÀ¼Í¹Û²ì ÊÀ¼Íµµ°¸¡¡ÃλÃÄÞÉÑ¡¡
¿Æ¼¼¡¡¿Æ¼¼¶¯Ì¬¡¡Ó²¼þ¹ã³¡¡¡ÍøÂç½ÌÊÒ¡¡Òƶ¯Ê±´ú¡¡ÍøÂç³åÀË¡¡¿Æѧ²©ÀÀ¡¡ÊÖ»úÁåÉù¡¡»°Ëµ»úÆ÷ÈË
½¡¿µ¡¡ÐÔ°®ÌìµØ¡¡½¡ÉíÃÀÈÝ¡¡ÐÄÀí´óÈ«¡¡DINK±ÜÔб¦µä¡¡ÄÐÐÔ½¡¿µ¡¡ÐÄÀí²âÊÔ¡¡ËÜÉí¼õ·Ê¾ãÀÖ²¿
¾üÊ¡¡¾üÊÂÇ鱨¡¡¾üÊÂͼ¿â¡¡Ê·º£ÑÌÔÆ¡¡ÎäÆ÷×°±¸¡¡ÆÀÂÛ¾«Ñ¡¡¡ÖªÊ¶Ô°µØ¡¡ÊÀ½çº½Ä¸Í¼Æ¬
ÓÎÏ·¡¡ÐÂÎſ챨¡¡ÓÎÏ·¿´Ì¨¡¡Èȵã×·×Ù¡¡¹¥ÂÔÃؼ¼¡¡ÏÂÔØÖ¸ÄÏ¡¡Ê¯Æ÷ʱ´úרÌâ¡¡
ÂÃÓΡ¡ÉñÃصشø¡¡×ÔÖúÂÃÓΡ¡ÂÃÐÐÊּǡ¡ÂÃÓÎͼ²á¡¡¾Æµê²éѯ¡¡ÂÃÓÎÏß·¡¡ÒìÓò·çÇé¡¡ÂÃÓθÐÎò
ÓéÀÖ¡¡ÓéÀÖÐÂÎÅ¡¡Ó°ÊÓ³¤ÀÈ¡¡Á÷ÐÐʱÉС¡Æ¯ÁÁÅ®ÈË¡¡Ðǹâ²ÓÀá¡ÒôÀÖÌìµØ¡¡Fans»¥¶¯Óª¡¡¿ªÐÄʱ¿Ì
µØ·½Õ¾µ¼º½
¹úÖÐÍø¡¡ÓéÀÖÌìµØ¡¡·Ç³£ÉçÇø¡¡ÍøÉ϶©Æ±¡¡¡¡¡¡ÉϺ£Õ¾¡¡Ä¦µÇÉϺ£¡¡·¿²úƵµÀ¡¡²Æ¾­ÆµµÀ
¹ãÖÝÕ¾¡¡Çé¸ÐÓÐÔ¼¡¡ÎåÑò¹«Éç¡¡¹ãÖÝÖ¸ÄÏ¡¡¡¡¡¡ÄϾ©Õ¾¡¡Í¨ ÉÌ Â¥¡¡ÂÉ Ê¦ ÐС¡×¨ Âô ³¡
ÌرðÍƼö£º¾º±êÅÄÂôÖÐÐÄ¡¡ÍøÉϹºÎïÉ̳ǡ¡È«¹úÍø°ÉÍøÓÑÖ®¼Ò¡¡ÖлªÃûÈËÔÚÏß¡¡´ó»°Î÷ÓÎÍêÈ«°

Thanx Cartman, ik wist eerst echt niet wat er stond…

http://www.come.to/bootcover

Damn hoe kan je dat nu vertalen? Echt geen flauw idee, misschien Redneck… (als ie eens zin heeft om te coden :stuck_out_tongue: )

Wat moet dat dan wel niet betekenen?

volgens mij is dit een stukje uit een .exe file ofzo en dat is niet te vertalen volgens mij

nog steeds niemand die het weet

yoo, mil
wij weten misschien veel , maar ook weer niet alles :wink:

we zijn immers geen super genieën mocht je dat denken

hoe meoten wij dat nu weten
das is teeveel van het goeie
wat denken jullie mick en ken08

ah nee laat maar
ik weet wat jullie denken
dat is wur taal ( lol)

je zou er goed aan doen eerst eens te kijken wat het is. Gewoon kijken of er vaste patronen in zitten die misschien horen bij een bepaalde bestandsindeling?